Toekomst locatie Jonkersschool Lathum

Zoals de meeste van u al weten zal de Jonkersschool na het volgende schooljaar in de zomer van 2021 sluiten.

Het gebouw en het terrein rond de school vervalt dan aan de gemeente Zevenaar. De gemeente zal opzoek gaan naar een andere bestemming of eigenaar. De dorpsraad is benaderd door de gemeente met de vraag of er ideeën zijn voor een toekomstig gebruik van deze locatie.

Op voorhand zijn er een twintigtal betrokken bewoners bij de school bijeen geweest om te bekijken of er vanuit het dorp belangstelling is om hier over na te denken en een eerste inventarisatie van een mogelijk gebruik op te zetten. Een positieve bijeenkomst waarbij het belang van de locatie voor allen buiten kijf was.

De school heeft nu een verbindende functie binnen het dorp, ouders ontmoeten elkaar en kinderen spelen er tijdens, en buiten de schooluren. Daarnaast wordt de locatie ook gebruikt bij verschillende evenementen van de verenigingen die het dorp rijk is zoals Koningsdag en het Lathums feest.

Dit alles mag niet verloren gaan, iedereen ziet de waarde hiervan in en wij zijn van mening dat een centrale, verbindende en faciliterende functie/inrichting in de toekomst van belang blijft voor een leefbaar en actief dorp.

Er wordt gedacht aan de volgende bestemmingen:

 • Woningen voor ouderen
 • Kleinschalige zorgwoningen.
 • Medische post, uitgifte medicijnen.
 • Betaalbare huurwoningen voor starters, jongeren, wellicht in combinatie met ouderen.
 • Horeca met de mogelijkheid van een mooi terras op het zuiden.
 • Ontmoetingsruimte voor het dorp.
 • Werkruimte voor zelfstandige zoals kapper, pedicure of fysio.
 • Parkeerruimte, opstappunt voor wandelaars naar de Koppenwaard en omgeving.
 • Ruimte voor flexwerkplekken voor thuiswerkers.
 • Opslag en voorzieningen t.b.v. de verschillende verenigingen.

Natuurlijk kan ook gedacht worden aan een combinatie van verschillende bovenstaande functies.

De volgende vragen, opmerkingen kwamen naar voren:

 1. Voorgesteld wordt het gehele gebied rond de school, inclusief het sportveld te betrekken.
 2. Is er nog een mogelijkheid om het besluit van sluiting terug te draaien i.v.m. de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus waarbij kleinere klasjes, dus meer ruimte, wenselijk zijn?
 3. Heeft de gemeente zelf een visie voor de locatie?
 4. Hoe zit het met het eigendom van een aantal objecten en ruimtes. (eerdere schenkingen aan de school)
 5. Kunnen bij het vervallen van de speelmogelijkheden voor de jeugd elders in het dorp extra voorzieningen worden opgenomen?
 6. Het is goed aan de hand van de ontwikkelingen bij de school ook de inrichting van het dorp te betrekken. De wens wordt uitgesproken de locatie duurzaam te ontwikkelen.
 7. Kan er een enquête gehouden worden naar de wensen die binnen het dorp leven?
 8. Kunnen we een onderzoek doen naar de bevolkingssamenstelling en leeftijdsopbouw (is al eerder uitgevoerd, wordt weer geüpdatet). Wanneer ouderen naar nieuwe woningen op de schoollocatie kunnen verhuizen komen woningen voor jongeren, gezinnen in Lathum vrij. 

Het vervolg

Als eerste zal er een notitie geschreven worden waarin de eerste ideeën (contouren) vanuit Lathum naar de gemeente kenbaar worden gemaakt. Deze zijn tevens uitgangspunt bij verder overleg met de gemeente. Het ligt in de bedoeling daarna een integraal plan voor het gehele gebied rond de school te maken. Naar aanleiding van de invulling kunnen wij kijken of de mogelijkheid bestaat de ideeën zelf veder te ontwikkelen, of te onderzoeken welke partijen we daarbij nodig hebben.

Om een goed beeld te krijgen wat de wensen of ideeën van de inwoners van Lathum zijn, wordt er een enquête gehouden.

Zodra het weer mogelijk is zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om de plannen met de inwoners te delen. Vooralsnog zal dat digitaal via de website van de dorpsraad plaatsvinden www.dorpsraadlathum.nl.

Tijdspad:
Periode enquête? – resultaten?                            juni en juli 2020
Notitie voor gemeente Zevenaar                               medio 2020
Integraal plan                                                              September 2020